خدمات شرکت نصر الرافدین

سایر خدمات مرتبط


ارائه مجموعه خدمات دریایی، هوایی و زمینی جهت تحویل کالا از مبادی مختلف به مقاصد مورد نظر در کشور عراق. استفاده از ناوگان داخلی شرکت در حمل زمینی در کشور عراق و همکاری با شرکت های حمل و نقل دریایی معتبر امکان پوشش این خدمت را برای مجموعه رافدین فراهم ساخته استسایر موارد


شرح اقدامات

انجام عملیات کارگو و تحویل کالا در سایر کشورها

ارائه خدمات حمل ترکیبی با توجه به شرایط

ترخیص کالا در گمرکات کشور عراق

حمل داخلی در عراق تا تحویل کالا در انبار خریدار

ویژگی ها و مزایا

عدم نیاز به هماهنگی و پیگیری از چندین شرکت حمل

تحویل کالا به نمایندگی از خریدار در مبدأ

هماهنگ سازی انواع حمل در شرایط و کشورهای مختلف

کاهش هزینه های سربار و هزینه ها با توجه به یکپارچه سازی فعالیت ها در یک مجموعه

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image