خدمات شرکت نصر الرافدین

تشریفات گمرکی ایران و عراق


با توجه به اینکه یکی از خدمات مرتبط با فرآیند لجستیک تشریفات گمرکی در مبدأ و مقصد می باشد. لذا این مجموعه با ایجاد دفاتر کاری در مرزهای مشترک ایران و عراق، مرز مشترک عراق و ترکیه، مبادی هوایی و بنادر کشور عراق. علاوه بر انجام کلیه فرآیند گمرک صادراتی برای کالاهای صادراتی از ایران، کلیه عملیات ترخیص واردات کالا در کشور عراق را پوشش می دهد

سایر موارد


شرح اقدامات

انجام تشریفات گمرک صادراتی در ایران

پوشش دادن کلیه خدمات گمرک خروجی و مرزی در ایران

ترخیص کالا در گمرکات کشور عراق (گمرکات زمینی ـ هوایی ـ دریایی)ه

انجام عملیات ورود موقت کالا در گمرکات ایران

ویژگی ها و مزایا

آشنایی به قوانین واردات گمرکات عراق باعث گردیده است این مجموعه بتواند کلیه فرآیند ترخیص کالا در گمرکات کشور عراق را در بهترین نحو به انجام برساند

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image